Ph.d.-koordinatorens opgaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Ph.d. > Ph.d.-skolen > Ph.d.-koordinatorer > Ph.d.-koordinatorens o...

Ph.d.-koordinatorens opgaver 

Ph.d.-koordinatoren/rne udpeges af institutlederen efter samråd med ph.d.-skolelederen og er med reference til institutlederen ansvarlig for ph.d.-området på de enkelte institutter og afdelinger. Ph.d.-koordinatoren er sammen med hovedvejlederen den ph.d.-studerendes vigtigste kontakt på instituttet. Ph.d.-koordinatoren afholder hvert år en gruppeudviklingssamtale (GRUS) i marts måned for de ph.d.-studerende, der er indskrevet ved deres institut (se boksen til højre). 

Ph.d.-koordinatoren kan have følgende opgaver: 

 • At besvare henvendelser fra potentielle ph.d.-ansøgere
 • At modtage nye ph.d.-studerende i samarbejde med institut og ph.d.-skolen.
 • At fremme ph.d.-studerendes integration i de relevante faglige miljøer på instituttet
 • At fremme de ph.d.-studerendes trivsel på instituttet
 • At deltage i udviklingen af ph.d.-skolens kursusprogram gennem planlægning, organisering og afholdelse af relevante ph.d.-kurser
 • At fungere som bindeled mellem instituttet og ph.d.-skolen
 • At facilitere de regelmæssige evalueringssamtaler mellem vejleder og ph.d.-studerende
 • At forscreene ph.d.-studerendes evalueringsrapporter inden indlevering til ph.d.-skolen og på instituttets vegne følge med i drøftelses- og godkendelsesprocessen efter evalueringsrapporternes indlevering
 • At godkende udbetalinger til de ph.d.-studerendes rejseaktiviteter
 • At assistere institutlederen i at etablere bedømmelsesudvalg for indleverede ph.d.-afhandlinger
 • At facilitere instituttets samarbejde med eksterne partnere på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-skolen
 • At tage sig af øvrige ph.d.-relaterede spørgsmål, der løbende måtte opstå på instituttet
 • At monitorere vejledningens kvalitet (sammen med ph.d.-skolele­de­ren)
 • At organisere, i samarbejde med studieleder, den bedste anvendelse af de studerendes undervisningskompetencer og -ressourcer
 • At arbejde med at gøre instituttets ph.d.-projekter synlige for omverdenen og planlægge karrierevejledning indenfor instituttets specifikke fagområder.
 • At organisere pre-defence og master­clas­ses.

Ph.d.-koordinatorerne fra alle otte institutter mødes mindst én gang pr. semester mhp. erfaringsudveksling og koordination. Ph.d.-skolelederen er ansvarlig for indkaldelsen til møderne samt øvrig koordination på tværs af institutterne.

Hvis har du spørgsmål i forbindelse med dit ph.d.-forløb relateret til noget af ovenstående, så kontakt gerne din ph.d.-koordinator.