Vejledning til projektbeskrivelse

Her kan du se, hvad en god projektbeskrivelse skal indeholde. Bemærk, at du altid skal forholde dig til det specifikke stipendieopslag og de krav, der stilles der. (Se listen over aktuelle ph.d.-stipendieopslag).

Krav til projektbeskrivelsens omfang

Projektbeskrivelsen må ikke fylde mere end 12.000 anslag (inklusive titel, indholdsfortegnelse, tegnsætning, mellemrum, studieplan, figurer, fodnoter og henvisninger m.m., men eksklusive litteraturliste/bibliografi).

Bemærk: Dette er et ufravigeligt krav, og overskridelse af omfangskravet vil medføre afvisning.

Bemærk endvidere: Tekst i andre ansøgningsdokumenter (fx i et CV), der kan betragtes som supplerende tekst til projektbeskrivelsen, vil indgå i optællingen af antal anslag i projektbeskrivelsen. 

Projektbeskrivelsens indhold

Helt overordnet skal projektbeskrivelsen:

 • være velstruktureret og have et klart defineret fokus og mål
 • placere sig centralt inden for forskningsprofilen for det institut du søger
 • relatere sig eksplicit til det aktuelle stipendieopslag
 • demonstrere en bred viden om den eksisterende forskning inden for dit område
 • være teoretisk sofistikeret
 • metodologisk velfunderet
 • bidrage til den aktuelle forskningsverden fx ved at give nye perspektiver og/eller udvide eksisterende viden
 • være innovativ.

Introduktion

 • Projekttitel: præcis and interessant
 • Motivation for projektet: relevans, emne, eneståenhed etc.
 • Afgrænsning af projektet: tematisk, historisk, geografisk, institutionelt etc.
 • Projekt-type: empirisk, teoretisk etc.
 • Problemformulering

Status på forskningen

 • Hvad er den vigtigste forskning indenfor området - i Danmark og internationalt?
 • Hvordan relaterer dit projekt sig til tidligere forskning?
 • Har du tidligere lavet noget forskning indenfor dette område?
 • Er der nogen samfundsmæssig relevans for projektet?
 • Hvilke forskningsmiljøer kan dit projekt blive del af - nationalt og internationalt?

Teoretisk ramme for projektet

 • Præsentér og begrund dit valg af teoretisk ramme.

Valg af metoder

 • Giv en kort beskrivelse af de metoder du vil gøre brug af: fx. kvantitative og/eller kvalitative tilgange, diskursanalyse, litteraturanalyse, interviews, medieetnografi, etc.
 • Forklar din metodologiske tilgang
 • Udvælgelse af data: Hvad skal studeres? En film, fokusgrupper, arkiver etc.
 • Tilgang til data: adgang til arkiver, tilladelse til anvendelse af interviews etc.
 • Er der nogen etiske overvejelser i relation til metodologi?

Studieplan for projektet

En god studieplan afspejler at man er sat ind i state of the art og at man eksempelvis ved, hvilken undervisning der er relevant for projektet. Det er afgørende at studieplanen afspejler, at der er tale om et gennemarbejdet projekt, der realistisk set kan gennemføres på 36 måneder. 

Studieplanen er derudover et godt styringsværktøj; brug den til projektstyring, derved opnås mulighed for at lave en opfølgning på, om målene nås, eller om projektet har skiftet retning eller er gået i stå.

 • Giv en klar indikation af tidsforbruget i forhold til semestrene (seks i alt) i relation til studiet, empiriske analyser, skrivning etc.
 • Hvornår planlægger du at lægge kursusaktiviteten (omfang mindst 30 ECTS)? Læs mere om Ph.d.-skolens kurser.
 • Hvornår planlægger du at undervise? (omfang: 840 timer inklusiv forberedelse svarende til ca. et semester)? Læs mere om arbejdsforpligtelsen.
 • Forskningsophold i udlandet: Hvor og hvornår (kontakter)?
 • Hvis du forventer særlige udgifter relateret til projektet (spørgeskemaer, feltarbejde, udvidet ophold i udlandet, særligt udstyr etc.), kan du skrive et par linjer om dette i din studieplan, men bemærk det tæller med i de 12.000 anslag. Hvis du får tildelt stipendiet, kan du søge dit institut om dækning af udgifter til rejser og kursusudgifter for op til 36.000 kr. Udgifter, der overstiger dette beløb skal søges eksternt.

Forventede resultater

 • Hvilke generelle resultater forventes der af projektet?
 • Hvordan vil disse gavne forskningen på området og/eller samfundet?
 • Hvordan vil resultaterne blive formidlet?

Litteraturliste

 • Den litteratur, der er refereret til i ansøgningen, skal listes her. Litteraturlisten tæller som det eneste ikke med i de 12.000 anslag, som projektbeskrivelsen må fylde.

Gode råd

 • Vær præcis, konkret og forståelig
 • Skriv klart og koncist
 • Skriv så ikke-specialister kan forstå din projektbeskrivelse. Ansøgningen evalueres ofte af forskere fra meget forskellige faggrupper
 • Understreg innovative elementer ved dit projekt i sammenligning med tidligere forskning
 • Vær ambitiøs og realistisk: det er bedre at undersøge en ting fremragende end mange ting med et middelmådigt resultat

Sådan sender du projektbeskrivelsen

Søger du et stipendium fra Det Humanistiske Fakultet, skal du benytte det elektroniske ansøgningssystem HR Manager. Du får adgang til systemet via det pågældende stillingsopslag. Projekt beskrivelsen skal indsendes i et redigerbart format. 

Hvis du søger om indskrivning ved eller en forhåndsgodkendelse fra ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet (fx hvis du vil søge om eksterne midler som erhvervsPhD eller hos FKK), skal du sende en mail til phd@hrsc.ku.dk, og så får du tilsendt et ansøgningsskema, som du skal udfylde og sende sammen med projektbeskrivelsen.

Se adgangskravene og krav til dokumentation.