Aflevering efter § 15 stk. 2

Hvis du ønsker en ph.d.-afhandling bedømt og du på afleveringstidspunktet ikke er indskrevet ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole, skal du søge ph.d.-udvalget om at aflevere i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2. Dette gælder både hvis din tidligere indskrivning er ophørt eller du aldrig har været indskrevet ved fakultetets ph.d.-skole. Ansøgningen vedlægges afhandlingen når denne afleveres (se nedenfor).

Godkender Ph.d.-udvalget afhandlingen til bedømmelse i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2 skal du som forfatter selv dække omkostningerne i forbindelse med bedømmelsen og forsvaret. Det Humanistiske Fakultet har fastsat taksten for bedømmelse af afhandling uden forudgående indskrivning til i alt kr. 45.000. Bedømmelsen koster kr. 35.000 og forsvarshandlingen kr. 10.000. 


Hvis du tidligere har været indskrevet under hele dit ph.d.-uddannelsesforløb på fakultetet skal du ikke betale for omkostningerne i forbindelse med bedømmelse og forsvar.

Du skal aflevere din afhandling elektronisk til ph.d.-administrationen. Afhandlingen fremsendes i en word- og en pdf-fil (sort/hvid) med email til phd@hrsc.ku.dk. Vær opmærksom på, at pdf-filen ikke må være større end 5 MB. (NB: Hvis du har anvendt et andet skriveprogram end word kan du naturligvis aflevere i dette format, men da skal vi også modtage et eksemplar i word af hensyn til ordoptællingen og screeningen for tekstduplikering).

Afhandlingen skal være fuldt pagineret – også eventuelle bilag. Den skal desuden være forsynet med resumé på både dansk og engelsk (maks. en A4 side hver). Afhandlingens samlede omfang inkl. fod- og slutnoter må højest være på 100.000 ord ekskl. Litteraturliste, kataloger, appendiks o.l. 

Ved afleveringen skal du sørge for at medsende følgende dokumenter i underskrevet stand:

Indgår der i afhandlingen artikler eller udkast til artikler, som er udarbejdet sammen med andre, skal du aflevere følgende dokument(er) i underskrevet stand.

Afhandlingen og de obligatoriske dokumenter skal sendes med email til Ph.d.-administrationen: phd@hrsc.ku.dk.  Ved aflevering vil du modtage en bekræftelse på at afhandlingen er modtaget.

I forbindelse med bedømmelsen vil Ph.d.-administrationen fremsende en word- og pdf-fil af afhandlingen til medlemmerne i bedømmelsesudvalget.

Når din afhandling er blevet indstillet til forsvar af bedømmelsesudvalget skal du aflevere 1 eksemplar af afhandlingen i løsblade til ph.d.-administrationen. Hvis du ikke kan kopiere på instituttet, refunderer dit institut dine udgifter i forbindelse med kopieringen i Studentercenteret mod aflevering af udlægskvitteringer. Vælger du at kopiere andre steder og på en anden måde end beskrevet ovenfor, skal dette aftales med instituttet i forvejen. Hvis du ikke er indskrevet som ph.d.-studerende, når du afleverer, skal du selv betale for kopieringen.

Du skal - hvis yderligere korrekturrettelser er nødvendige – genfremsende den tilrettede afhandling i pdf og word med email til ph.d.-administrationen (phd@hrsc.ku.dk).  Ph.d.-administrationen sørger derefter for, at din afhandling bliver trykt i bogform i sort/hvid i 25 eksemplarer. De 11 eksemplarer bliver udleveret til dig, og resten bliver sendt ud til bedømmelsesudvalg, leder af forsvar, hovedvejleder, Det Kongelige Bibliotek og det relevante institutbibliotek.