Ph.d.-stipendium om digitalisering og offentlighed med særlig fokus på biblioteker – Københavns Universitet

06. september 2016

Ph.d.-stipendium om digitalisering og offentlighed med særlig fokus på biblioteker

Digitalisering udfordrer i dag den rolle, som arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner) spiller i forbindelse med kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er et væsentligt spørgsmål, om digitaliseringen bidrager til en åben og oplyst offentlig diskurs, eller om den danner grundlag for social fragmentering. Med særligt fokus på biblioteket er formålet med dette projekt at undersøge, hvordan digitalisering påvirker ABM-institutioner, forholdet mellem disse institutioner og forholdet til det omgivende samfund. Projektet lægger særlig vægt på at undersøge bibliotekets sociale og kulturelle rolle i forbindelse med digitalisering. En del af projektet vil handle om at afdække udbredelsen af og baggrunden for digitaliseret biblioteksformidling og nye former for brugerinddragelse. En anden vil handle om betydningen for brugere med forskellig social, kulturel og etnisk baggrund. Datagrundlaget forventes at være casestudier, der kan sammenlignes med lignende studier fra andre lande.

Projektet er en del af forskningsprojektet The ALM field, Digitalization and the Public Sphere: ALMPUB. ALMPUB er finansieret af Norges Forskningsråd. Forskningsprojektet studerer arkivers, museers og bibliotekers rolle og potentiale som institutioner, der kan bidrage til en bæredygtig offentlighed i en digital tid. Projektet, der involverer nordiske, europæiske og nordamerikanske forskere og repræsenterer mange forskellige fagligheder, har to overordnede forskningsspørgsmål:

  1. How does digitalization change the roles of libraries, archives and museums as an infrastructure for open and enlightened public discourse?
  2. How can libraries, archives and museums enhance digital resources through user participation? In what ways may user contributions facilitate an open and enlightened public discourse?

Ph.d.-stipendiaten kommer til at bidrage væsentligt til ALMPUB og vil indgå i et team beskæftiget med projektet.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, der rummer overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan. For yderligere information vedrørende ansøgningen: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/

Yderligere oplysninger om stipendiet kan fås ved henvendelse til lektor Henrik Jochumsen (hjo@hum.ku.dk).

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2016

Ansættelsesdato: 1. januar 2017

Ansøgningsprocedure

Forudsætningen for at ansøge er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøger skal elektronisk indsende følgende:

  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt beviset er udstedt)
  • En kopi af karakterudskrift
  • En kopi af BA-bevis og karakterudskrift
  • En forhåndsgodkendelse af specialet (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger)
  • CV
  • Projektbeskrivelse (må ikke overstige 12.000 anslag, se uddybende nedenfor)
  • Dokumentation for sprogkundskaber (kun hvis relevant, se nedenfor)

Cover letter, zip. filer, anbefalinger og publikationer må ikke fremsendes.

Bemærk at ansøgninger, som ikke overholder formalia, vil blive administrativt afvist.

Eksamensdokumentation
I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, dansk, norsk eller svensk. Ph.d.-skolen godtager også eksamensdokumentation på fransk og tysk. Attestering kan bl.a. foretages af en dansk ambassade eller ambassaden i det land, hvor eksamensbeviset er udstedt. Ansøger kan efter ansøgningsfristens udløb blive bedt om at fremsende manglende dokumenter. Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere om Styrelsen for International Uddannelse.

Projektbeskrivelsen
Bemærk at selve projektforslagets omfang er max. 12.000 tegn med mellemrum (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget. Anbefalinger og publikationer må ikke fremsendes. Læs mere om vejledning til projektbeskrivelse.

Krav om sprogkundskaber
Der stilles endvidere krav om dokumentation af engelskkundskaber. Læs mere om de specifikke krav samt hvilke ansøgere, der er undtaget fra dokumentationskravet. Såfremt du har en dansk bachelor- eller kandidatgrad, opfylder du automatisk de engelske sprogkrav.

Yderligere information
Det er en forudsætning for ansættelsen, at vedkommende indskrives ved Det Humanistiske Fakultets Ph.d.-skole, KU. Læs mere om Ph.d.-skolen.

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. I henhold til denne aftale har ph.d.-stipendiaten pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til 840 arbejdstimer.

Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad. For yderligere information se venligst Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten, § 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgninger skal være Ph.d.-administrationen i hænde senest den 5. oktober 2016 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem PeopleXS. Bemærk at ansøgninger som er sendt udenom systemet ikke modtages.

Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.

Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Mere information om ansøgningsproceduren findes på ph.d.-skolens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Ph.d.-administrationen pr. e-mail (phdadmission@hum.ku.dk).

Søg stillingen her