Prækvalificeringsforløb til ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning, inkl. tidsplan – Københavns Universitet

07. marts 2016

Prækvalificeringsforløb til ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning, inkl. tidsplan

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde indkalder hermed ansøgninger til et prækvalificeringsforløb, der har til hensigt at udvælge et antal ansøgninger til at søge ph.d.- stipendier opslået under ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. Konsortiet består af Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC.

Fristen for indlevering af ansøgninger til konsortiet er torsdag d. 7. april 2016

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.

 Ansøgeres projektforslag kan fokusere på et eller flere af følgende temaer:

 • Sociale og kulturelle aspekter ved pædagogisk arbejde i velfærdsprofessioner
 • Strukturelle forholds betydning for pædagogiske processer
 • Unge og udsathed
 • Special- og socialpædagogiske aspekter ved pædagogisk arbejde
 • Normaliseringsprocesser

Projektet skal have fokus på pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, jf. beskrivelsen af konsortiets områder på konsortiets hjemmeside.

Udover de almindelig krav til en projektbeskrivelse, skal følgende vægtes:

 • Grundige og fyldestgørende etiske overvejelser i forbindelse med projektet specielt med henblik på konsekvenserne for de konkret involverede.
 • En tids- og aktivitetsplan for projektet med angivelse af milepæle og succeskriterier, herunder deltagelse i konferencer og studieophold
 • En grundig begrundelse for hvordan udlandsopholdet integreres i det overordnede projekt
 • En plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling og udviklingsaktiviteter for forskning og praksis. Planen skal indeholde en forklaring på, hvordan den viden der skabes i projektet kommer folkeskolens praksis til gode.

 Se ph.d.-rådets opslag og ansøgningsvejledning.

Processen

Det er en forudsætning for at søge ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning, at ph.d.-projekter og ansøgninger udarbejdes i et samarbejde mellem mindst én professionshøjskole og ét universitet, hvilket er årsagen til, at konsortiet Pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde har et prækvalificeringsforløb. Ansøgere som er gået gennem prækvalificeringsforløbet samt fundet indskrivningsberettiget af ph.d.-skolen ved Det Humanistisk Fakultet, KU, vil kunne søge ph.d.-rådet stipendier med tilknytning til konsortiet Pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde.

Prækvalificeringen varetages af relevante forskere fra Det Humanistiske Fakultet samt fakultets ph.d.-skole, KU, og forskningsansvarlige på professionshøjskolen UCC.

Ansøgningerne vil blive vurderet på originalitet, valgt teori og metode, plan for videnomsætning, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder samt relevans i henhold til konsortiets temaer, og om projektet kan finde indpas i samarbejdet mellem fakultetet og den pågældende professionshøjskole. Derudover vil der blive lagt vægt på, om ph.d.-projekterne kan tilbydes forskningsmiljø og kvalificeret vejledning i forløbet.

Se tidsplanen herunder for yderligere information om processen.

Ansøgningsprocedure

Forudsætningen for at ansøge er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende helst inden for et sprogligt eller didaktisk fag. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøger skal elektronisk indsende følgende:

 • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt beviset er udstedt)
 • En kopi af karakterudskrift
 • En kopi af bachelorbevis og karakterudskrift
 • En forhåndsgodkendelse af specialet (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger)
 • CV
 • Projektbeskrivelse (må ikke overstige 12.000 anslag)

 I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, dansk, norsk eller svensk. Der godtages også eksamensdokumentation på fransk og tysk.

Bemærk at selve projektforslagets omfang er max. 12.000 tegn med mellemrum (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget. Anbefalinger, publikationer og cover letter må ikke fremsendes.

Se vejledningen til projektbeskrivelse.

Fristen for indlevering af udkast til ph.d.-ansøgninger til konsortiets prækvalificeringsforløb er d. 7. april 2015 kl. 08:00. Udkast til ph.d.-ansøgning sendes til UCC, Afdelingen for Forskning og Udvikling, Anna Jansdorf, ajl@ucc.dk.

 Bemærk, at den endelige ansøgningsfrist til ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning er d. 1. juni 2016 kl 12.00.

Søg stipendiet her.

Tidsplan

Sagsbehandlere: Signe Nielsen, sign@ucc.dk, Anna Jansdorf, ajl@ucc.dk, og Micella Gervig Themsen, mgt@hum.ku.dk.

14. marts kl. 14-15: Informationsmøde

Torsdag d. 7. april 2016 kl. 8.00.

 • Frist for aflevering af udkast til ansøgninger til prækvalifikationsforløb i Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde.

Ansøgningen sendes til Anna Jansdorf Larsen ajl@ucc.dk.

11.-15. april (uge 15)

 • Udvælgelse af ansøgere samt tildeling af KU-vejledere
 • Ansøgerne adviseres om udvælgelsen samt tildelte vejledere.
 • Ansøgerne som går videre bliver anmodet om at fremsende skema til brug i forbindelse med lønberegning.

 Mandag den 18. april 2016– fredag 27. maj 2016:

 • Lønberegning (UCC) – NB: UCC-frist 19. maj
 • Udfærdigelse af budget (KU)
 • Projektbeskrivelse
 • Indgåelse af samarbejdsaftale (KU+UCC)
 • Endelig godkendelse af indskrivning (ph.d.-udvalget/ph.d.-skolen)
 • Endelig godkendelse af vejleder (ph.d.-skolen)