Ph.d.-uddannelsens opbygning

Ph.d.-uddannelsen er normeret til 3 år og tilrettelægges normalt som et fuldtidsstudium, hvor du arbejder med et selvstændigt videnskabeligt projekt. Endvidere skal du aflægge kurser i et omfang af ca. 30 ECTS-point. Ved uddannelsens afslutning skal du indlevere en ph.d.-afhandling, som skal dokumentere din forskningsindsats.

Som ph.d.-studerende bliver du indskrevet ved ph.d.-skolen og tilknyttet et institut, hvor du kan trække på fakultetets dygtige forskeres kompetencer gennem vejledning, gæsteophold på udenlandske forskningsinstitutioner og som deltagere i internationale konferencer, seminarer, masterclasses og andre faglige arrangementer.

Med ph.d.-uddannelsesforløbet vil vi sikre, at forskningsprojekterne integreres i et fagligt relevant og kompetent miljø, samt at den ph.d.-studerende får kvalificeret feedback. Derfor bliver du som ph.d.-studerende ved Det Humanistiske Fakultet tilknyttet et institut - normalt tilknyttes du din hovedvejleders institut. Som ph.d.-studerende vil du modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over 6 semestre.

Hvis du vil vide mere, kan du læse i ph.d.-bekendtgørelsen, men kort sagt består ph.d.-uddannelsen af følgende:

Ph.d.-plan

Alle ph.d.-studerende skal sammen med deres hovedvejleder udarbejde en ph.d.-plan, som senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, skal være godkendt af ph.d.-skolelederen.
Læs om ph.d.-planen.

Evalueringsrapporter

For at sikre at hvert uddannelsesforløb følger ph.d.-planen, og at der i det hele taget er en hensigtsmæssig fremdrift i det enkelte ph.d.-forløb, skal du i samarbejde med din hovedvejleder fremsende evalueringsrapporter  til ph.d.-administrationen henholdsvis 26, 14, 6 måneder inden ph.d.-studiets afslutning.

Uddannelsesforløb svarende til 30 ECTS-point 

Under ph.d.-studiet skal du deltage i kursusaktiviteter af et samlet omfang af ca. 30 ECTS-point, svarende til et halvt års studieaktivitet. Kurserne kan – ud over ph.d.-skolens kurser – fx afholdes af andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Derudover godkendes konferencedeltagelse også som kursusaktivitet.
Læs om ph.d.-skolens kurser.

Formidling, evt. i form af et undervisningsforløb

I forbindelse med dit ph.d.-forløb skal du ifølge ph.d.-bekendtgørelsen opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til dit ph.d.-projekt. Ph.d.-skolen tilbyder hvert år kurser i såvel universitetspædagogik som formidling. Disse kurser kan du læse mere om på ph.d.-skolens kursusside, hvor det aktuelle kursusudbud er annonceret.

Eksternt studieophold

Det er vigtigt, at du som ph.d.-studerende opholder dig i en længere sammenhængende periode i et andet forskningsmiljø, gerne i udlandet, under dit forskeruddannelsesforløb. Opholdet bør tilrettelægges sådan, at du kan gennemføre din forskning og deltager i kurser, mens du er der.

Afhandling

Afhandlingen skal være original og på et højt akademisk niveau. De formelle krav til ph.d.-afhandlingen fremgår af ph.-d.-bekendtgørelsens kapitel 5 §11-15. Derudover stiller det forskningsmiljø, du som ph.d.-studerende bliver del af, også krav til ph.d.-afhandlingen. Disse krav kan variere meget afhængig af emne og forskningsfelt.

Når dit uddannelsesforløb er blevet godkendt, kan du indlevere din ph.d.-afhandling til bedømmelse.

Forsvar  

Når din ph.d.-afhandling er blevet bedømt, skal den forsvares mundtligt, såfremt bedømmelsesudvalget har indstillet afhandlingen til offentligt forsvar.