Ph.d.-koordinatorens opgaver 

Ph.d.-koordinatoren/-rne udpeges af institutlederen efter samråd med ph.d.-skolelederen og er med reference til institutlederen ansvarlig for ph.d.-området på de enkelte institutter og afdelinger. Ph.d.-koordinatoren er sammen med hovedvejlederen den ph.d.-studerendes vigtigste kontakt på instituttet.

Ph.d.-koordinatoren har som udgangspunkt følgende opgaver:

1) At bidrage til at skabe et godt ph.d.-miljø på instituttet – herunder at:

 • At modtage nye ph.d.-studerende i samarbejde med institut og ph.d.-skole.
 • At fremme de ph.d.-studerendes trivsel på instituttet.
 • At organisere pre-defence, institutseminarer og master­classes.
 • At afholde en gruppeudviklingssamtale (GRUS) hvert år i marts måned for de ph.d.-studerende på instituttet.

2) At fungere som bindeled mellem instituttet og ph.d.-skolen - herunder at:

 • At afholde opstartssamtaler for hhv. ph.d.-studerende med ekstern ansættelse og ph.d.-studerende, der er involveret i tværfakultære samarbejdsprojekter
 • At deltage i udviklingen af ph.d.-skolens kursusprogram gennem planlægning og organisering af relevante ph.d.-kurser
 • At facilitere de regelmæssige evalueringssamtaler mellem vejleder og ph.d.-studerende
 • At forscreene de ph.d.-studerendes evalueringsrapporter inden indlevering til ph.d.-skolen og på instituttets vegne følge med i drøftelses- og godkendelsesprocessen efter evalueringsrapporternes indlevering
 • At organisere, i samarbejde med studieleder, den bedste anvendelse af de studerendes undervisningskompetencer og –ressourcer
 • At godkende udbetalinger til de ph.d.-studerendes rejseaktiviteter
 • At assistere institutlederen i at etablere bedømmelsesudvalg for indleverede ph.d.-afhandlinger

3) At bidrage til eksterne samarbejdsrelationer og karriereplanlægning – herunder:

 • At bidrage til og fremme instituttets samarbejde med eksterne partnere på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-skolen
 • At facilitere karrierevejledning for de ph.d.-studerende inden for instituttets specifikke fagområder.

Ph.d.-koordinatorerne fra alle institutter mødes mindst én gang pr. semester mhbp. erfaringsudveksling og koordination. Ph.d.-skolelederen er ansvarlig for indkaldelsen til møderne samt øvrig koordination på tværs af institutterne.


Hvis har du spørgsmål i forbindelse med dit ph.d.-forløb relateret til noget af ovenstående, så kontakt gerne din ph.d.-koordinator.