Ph.d.-plan

Alle ph.d.-studerende skal senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, have godkendt en ph.d.-plan af ph.d.-skolelederen. Ph.d.-planen er en aftale mellem dig, din hovedvejleder og ph.d.-skolederen om, hvordan din forskeruddannelse skal planlægges og foregå. Planen fungerer som projektstyringsværktøj, og den er dynamisk og skal løbende ajourføres fx ved større ændringer af projektet.

Hvis der er en ekstern part involveret, eksempelvis hvis du er ansat andet steds end på KU, skal ph.d.-planen også underskrives af den eksterne part.

Ph.d.-planen skal som minimum indeholde (jf. Ph.d.-bekendtgørelsen § 9):

  1. Tidsplan
  2. Aftale om vejledningens form og omfang
  3. Plan for ph.d.-projektet
  4. Plan for ph.d.-kurser m.v.
  5. Plan for deltagelse i andre aktive forskermiljøer, herunder udenlandsophold
  6. Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling
  7. Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder
  8. En finansieringsplan (budget)